Основна и вторична носеща конструкция

Всички метални халета се състоят от основна и вторична носеща конструкция.

1. Основна носеща конструкция при метални халета

Основната носеща конструкция при метални халета включва напречни стоманени рамки. Рамките могат да бъдат с отвор (външен габарит на стоманената конструкция) от  8 до 60 м и височини до корниза от 3 до 12 м. Наклонът на покрива е между 6 % и 40 % . Няма ограничения за общата дължина на сградата, междуосовите разстояния от рамка до рамка могат да бъдат от 4 до 9 м. Възможно е изпълнение на метални халета с по-големи отвори (до 100 м) без междинно подпиране с вътрешни колони  и с височина до 20 м.

Към основните сгради /метални халета/ могат да се добавят пристройки, козирки, тераси, стрехи, парапети и други архитектурни и функционални допълнения.

Елементите на напречните рамки – ригели и колони – се проектират от готови горещовалцувани профили или от заварени съставени 2Т сечения. В зависимост от конструктивните и технологичната необходимост е възможно и изпълнение с ферми. Рамковите възли и всички останали монтажни снаждания са чрез  болтови съединения.

Tип

Описание

Изглед

MDS 1

Едноотворна сграда с двускатен покрив

MDS 2/3/4

Многоотворна сграда с междинни колони и двускатен покрив

MCS 1

Едноотворна сграда с едноскатен покрив

MCS 2/3/4

Многоотворна сграда с междинни колони и едноскатен покрив

 

MP

Пристройка с едноскатен покрив към всички типове сгради

MC, МТ

Козирки; тераси; стрехи и др.

 

 

 - самостоятелни, между осите на сградата

 

 

 - по продължение на ската на покрива

 

MZ

Междинен етаж (мецанин)

 

2. Вторична носеща конструкция при метални халета

  

Второстепенните носещи елементи при метални халета включва: на покрива (столици), на стените (водачи), както и рамки на отворите за врати и прозорци („черни” каси), са от леки тънкостенни студеноогънати Z- и С- профили, горещо поцинковани Z275 (275 gr/m2). Връзката с основната конструкция и всички останали монтажни снаждания са чрез болтови съединения.