Метални Конструкции

Добре дошли,

„Металстрой АМС” ООД е строителна компания, основана през 2001 год. и започва своята дейност като изпълнител на стоманени сгради и метални конструкции. В момента изпълняваме пълен инженеринг на сгради за нежилищния сектор:

  • производствени сгради и складове
  • супермаркети и търговски центрове
  • селскостопански сгради
  • автосервизи и гаражи
  • спортни зали
  • обществени и жилищни сгради

Пълният инженеринг, който предлагаме, включва консултации, проучване, проектиране и строителство до ключ

Фирмата е изградила над 80 обекта през годините, като при повечето от тях е била главен изпълнител.


Ние не изпълняваме само традиционно строителство или метални конструкции, а сме специализирани в управлението на проекти с висока сложност.

Имаме дългогодишен опит в проектирането, производството и монтажа на стоманени сгради с премостване до 100м. и тежки за изпълнение метални конструкции, които изискват нестандартни решения.

Имаме индивидуален и гъвкав подход към всеки обект и клиент като се опитваме да предложим най-доброто съотношение цена/качество/срок. За нас фиксирането на бюджета на ранен етап и запазването му по време на строителството е приоритет.
Екипът ни е с богат опит в проектирането и строителството на метални конструкции, като голяма част от него работят във фирмата от създаването и.

Изградихме дългогодишни партньорства с клиенти, за които сме построили повече от една сграда.

Фирмата е сертифицирана с най-високата първа категория в Камарата на строителите и разполага със собствена база за производство на метални конструкции. 

 

Нека направим нашата сграда основна част от Вашия успех в бизнеса!

 

 

Новина - 3 май 2017г.

 

 

Процедура за избор на изпълнител - 7 декември 2017г.

Процедура за избор на изпълнител , съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. , с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване, свързано със създаване на нови работни места, както следва: Кофражен комплект за колони, фундаменти и стена - система с олекотени кофражни елементи - възможност за работа без кран в рамките“.

Процедурата се изпълнява в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.003-3164-С01, Нова работа в "Металстрой АМС" ООД

Публична покана номер 1/ 07.12.2017г. и документация: 

--Oбразец на проекто договор_160_2017.pdf.

--Изисквания към офертите.pdf

--Методика за оценка_2017.pdf

--Примерен Образец на декларация на кандидата _160pdf.

--Примерен Образец на оферта_160.pdf

--Публична покана_Металстой_2017.pdf

--Техническа спецификация_2017.pdf

--Справка-декларация_образец_2017.pdf

--Списък_образец_2017.pdf